واکاوی احیاء فکر دینی بر اساس روایت تجدید دین، با توجه دیدگاه استاد مطهری