همایش ملی استاد مطهری و مطالعات قرآنی معاصر

photo_2019-04-29_11-26-19-e1559378051651

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری و انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزار می نماید..

به گزارش روابط عمومی بنیاد شهید مطهری این همایش روز پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۹ الی ۱۷ در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.

 جدول برنامه­ های همایش ملّیاستاد مطهّری و مطالعات قرآنی معاصر
پنج­شنبه، دوازدهم اردی­بهشت­ماه ۱۳۹۸ – پژوهشگاه علوم­ انسانی و مطالعات فرهنگی
  افتتاحیّه (۱۰:۵۰-۹:۰۰)
پخش سرود ملّی، قرائت قرآن­کریم، اعلام برنامه­ها۹:۰۰ ۹:۱۵
خیر مقدم رییس پژوهشگاه علوم­ انسانی و مطالعات فرهنگی (آقای دکتر حسین­علی قبادی)۹:۱۵ ۹:۲۵
سخن­رانی رییس انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی (خانم دکتر فروغ پارسا)۹:۲۵ ۹:۳۵
گزارش دبیر علمی همایش استاد مطهّری و مطالعات قرآنی معاصر (آقای دکتر سیّد هدایت جلیلی)۹:۳۵ ۹:۴۵
سخن­رانی آقای دکتر علی مطهّری۹:۴۵ ۱۰:۱۰
سخن­رانی حجّه­ لاسلام والمسلمین مصطفی رستمی۱۰:۱۰ ۱۰:۲۰
سخن­رانی دکتر محمّدعلی مهدوی­ راد۱۰:۲۰ ۱۰:۳۵
سخن­رانی دکتر سیّد رضا مؤدّب۱۰:۳۵ ۱۰:۵۰
 
نشست­های نوبت صبح (۱۱:۰۰ – ۱۳:۰۰)
عنوان نشست: استاد مطهّری و بازاندیشی در مباحث علوم قرآنی
مدیر نشست: خانم دکتر مریم قبادی
موضوعسخن­راندانشگاهساعت
مروری بر آراء استاد مطهّری از منظر نظریّۀ قبض و بسط معرفت دینیدکتر مقصود فراست­خواهاستادیار مؤسّسه­ ی پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰
تحلیل انتقادی دیدگاه­های استاد مطهّری در علوم قرآنیدکتر زهرا اخوان‌صرّافمدرّس حوزه و دانشگاه۱۱:۳۰ ۱۱:۵۰
بازخوانی اعجاز قرآن کریم در اندیشۀ استاد مطهّریمرتضی سلمان­ نژادپژوهشگر دانشگاه امام صادق(ع)۱۱:۵۰ ۱۲:۱۰
بازاندیشی در دیدگاه شهید مطهّری پیرامون «سنّت» و دلالت­های قرآنی آندکتر قاسم درزیاستادیار دانشگاه شهید بهشتی۱۲:۱۰ ۱۲:۳۰
پرسش و پاسخ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰
    
عنوان نشست: استاد مطهّری و گفتگوی مطالعات قرآنی و علوم­انسانی
مدیر نشست: آقای دکتر مالک شجاعی جشوقانی
موضوعسخن­راندانشگاهساعت
قرآن ­کریم و علم اجتماعی اسلامی به‌روایت استاد مطهّریدکتر مهدی جمشیدیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی۱۱:۰۰-۱۱:۱۵
مواجهۀ استاد مطهّری با تفاسیر اجتماعی معاصردکتر یحیی بوذری ­نژاددانشیار دانشگاه تهران۱۱:۱۵-۱۱:۳۰
مباني، اصول و روش استاد مطهّری در استخراج علم دینی قرآن‌بنیاندکتر علی­ اصغر خنداندانشگاه امام صادق(ع)۱۱:۳۰-۱۱:۴۵
تحلیل و نقد برداشت­های مبتنی بر معرفت پلورالیستی از نظریّۀ اعتباریّات علّامه طباطبایی و تحلیل دیدگاه استاد مطهّریدکتر سیّد رضا حسینیاستادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۱۱:۴۵۱۲:۰۰
مواجهۀ گفتماني علوم ­انساني مدرن و دانش­هاي اسلامي سنّتي با مطالعات قرآني؛ نگاهي مقايسه­اي به مطالعات اسلامي سنّتي (مرتضي مطهّري) و مدرن (علي شريعتي)دکتر سیّد محمود نجاتی حسینیاستادیار مؤسّسۀ مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران۱۲:۰۰-۱۲:۱۵
تأثیر قرارگرفتن در جایگاه وعظ بر قرائت روایت تاریخی؛ مطالعۀ موردی تفسیر آشنایی با قرآن استاد مطهّریحسین شجاعیدانشجوی دکتری دانشگاه تهران۱۲:۱۵-۱۲:۳۰
مطهّری و هرمنوتیک دین و علوم انسانی؛ تحلیلی بر کتاب جامعه و تاریخ در قرآندکتر مالک شجاعی جشوقانیاستادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۱۲:۳۰-۱۲:۴۵
پرسش و پاسخ۱۲:۴۵-۱۳:۰۰
    
نماز و ناهار۱۳:۰۰-۱۴:۰۰
نشست­های نوبت عصر (۱۴:۰۰ – ۱۷:۰۰)
عنوان نشست: استاد مطهّری، مطالعات قرآنی و تحوّل اندیشۀ دینی
مدیر نشست: خانم دکتر پروین بهارزاده
موضوعسخن­راندانشگاهساعت
تحلیل نگرش استاد مطهّری به آیات حوزۀ امربه­معروف و نهی­ازمنکردکتر محسن آرمینپژوهشگر مطالعات قرآنی۱۴:۰۰-۱۴:۳۰
تأثیر رویدادهای زمانۀ روسو و مطهّری در ارائۀ نظریّات اخلاقیدکتر زینب ­السّادات حسینیدانشار دانشگاه مازندران۱۴:۳۰-۱۵:۰۰
تبیین امامت در قرآن­کریم در بیان استاد مطهّریدکتر نهله غروی نایینیاستاد دانشگاه تربیت مدرّس۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰
نقدی بر تفسیر استاد مطهّری از مسألۀ زن در اسلامدکتر معصومه ریعاناستادیار دانشگاه بوعلی سینا۱۵:۳۰-۱۶:۰۰
خاستگاه قرآنی تحوّل اندیشۀ دینی نزد استاد مطهّریدکتر فروغ پارسادانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۱۶:۰۰-۱۶:۳۰
پرسش و پاسخ۱۶:۳۰-۱۷:۰۰
    
عنوان نشست: میراث فکری استاد مطهّری و رویکردهای تفسیری معاصر
مدیر نشست: آقای دکتر سیّد هدایت جلیلی
موضوعسخن­راندانشگاهساعت
مطهّری و تاریخیّت قرآندکتر مسعود صادقیاستادیار دانشگاه تهران۱۴:۰۰-۱۴:۳۰
مقایسۀ روش تفسیری استاد مطهّری و علّامه طباطبائی در پاسخ به اشکالات رشید رضا به مقولۀ شفاعتدکتر امیر احمدنژاداستادیار دانشگاه اصفهان۱۴:۳۰-۱۵:۰۰
هرمنوتیک مدرن و نظریّۀ تفسیری استاد مطهّریدکتر علی­رضا عابدی سرآسیااستادیار دانشگاه فردوسی مشهد۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰
تحلیل شیوه­های مواجهۀ استاد مطهّری با رویکردهای تفسیری معاصرقرایی سلطان­آبادیاستادیار دانشگاه ولیّ عصر(ع) رفسنجان۱۵:۳۰-۱۶:۰۰
پرسش و پاسخ۱۶:۰۰-۱۶:۳۰