هر عمل انسان نوعی خوردن است. نگاه کردن، حرف زدن و …