نیمچه‌ها

شکوه و فغان استاد مطهری از «نیمچه عالمان» پر ادعا