نهیب شدید قرآن که هشدار می‌دهد «وای بر کم‌فروشان» فقط خطاب به فروشندگان ‌نیست