نقش پیامبران در پرورش عقل و پیشرفت علم

آمدن پیغمبران برای کارانداختن و آزادساختن عقل است