نقش شهید استاد مطهری در رهبری معرفتی مواجهه‌ی تمدنی اسلام و غرب با توجه ویژه به نقد اندیشه‌ی اقبال لاهوری در مبحث خاتمیت»

دکتر خلیلویچ