نقد شهید مطهری بر جمله‌ای مشهور و نادرست: وقتی انسان چیزی را انتخاب می‌کند همیشه این انتخاب قابل احترام است