نخستین شماره دوفصلنامه «مطهری پژوهی» توسط بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مطهری منتشر شد.

سال اول ـ شماره یکم ـ بهار و تابستان 1399
photo_2021-03-05_10-49-18

فهرست مطالب این شماره:

ـ دیدگاه مطهری در باب اصالت وجود؛ تأملی تاریخی‌تحلیلی

ـ برهان هدایت در سنت اسلامی با تأکید بر نظر استاد مطهری

ـ سیر تکاملی تاریخ از دیدگاه استاد مطهری

ـ آزادی عقیده در اسلام و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از منظر استاد مرتضی مطهری

ـ بررسی انتقادی پیش‌فرض‌های علم قدیم و جدید با تکیه بر آرای استاد مطهری

ـ چگونگی تأثیر شانس بر عمل یک فرد در نگاه تامس نیگل و شهید مطهری

برای خرید نسخه چاپی اینجا را کلیک کنید.

برای ارسال مقاله به دوفصلنامه مطهری‌پژوهی اینجا را کلیک کنید.