نحوه برخورد علی (ع) با قلدر خیابانی

مجازات با وجود رضایت مظلوم