نتایج قرعه کشی و برندگان مسابقه کتابخوانی ویژه عید غدیرخم/ سال 99:

جوایز مسابقه کتابخوانی ویژه عید غدیرخم (هدیه خیّرین) بر اساس قرعه کشی: ۴۰ جایزه ۳۰۰ هزار تومانی
photo_۲۰۲۰-۰۸-۰۳_۱۹-۱۸-۲۶_66affb78

جوایز مسابقه کتابخوانی ویژه عید غدیرخم (هدیه خیّرین) بر اساس قرعه کشی:

۴۰ جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

برندگان مسابقه:

۹۳۶۵***۳۸۰ ۹۳۰۵***۹۹۳

۹۲۲۹***۸۱۸ ۹۱۳۱***۲۰۶

۹۱۳۸***۳۸۹ ۹۳۶۷***۶۵۱

۹۰۳۷***۸۸۶ ۹۱۷۱***۱۳۲

۹۳۸۳***۲۲۷ ۹۱۹۲***۰۵۵

۹۳۶۲***۱۲۲ ۹۱۹۶***۵۶۹

۹۳۷۵***۹۳۷ ۹۰۲۵***۶۲۵

۹۳۸۷***۳۷۴ ۹۰۱۰***۹۹۰

۹۱۲۸***۶۰۱ ۹۲۱۹***۵۶۶

۹۱۳۹***۱۶۱ ۹۳۰۲***۳۸۴

۹۱۳۷***۱۸۹ ۹۳۳۰***۸۴۰

۹۰۳۵***۶۸۳ ۹۹۰۶***۲۱۰

۹۳۸۴***۴۶۸ ۹۱۴۲***۳۵۴

۹۳۷۳***۵۴۲ ۹۰۵۶***۱۵۰

۹۹۲۶***۹۴۹ ۹۰۳۹***۵۵۵

۹۳۶۶***۲۱۴ ۹۳۶۵***۳۵۱

۹۱۸۹***۶۰۲ ۹۱۸۳***۸۰۸

۹۲۲۱***۰۶۷ ۹۱۸۸***۲۳۳

۹۳۹۳***۵۳۲ ۹۰۲۶***۳۵۵

۹۱۳۷***۱۸۷ ۹۰۱۲***۸۴۴