نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی آشنایی با قرآن 6 / اسفند ماه 99 ـ فروردین 1400

منبع مسابقه: گزیده ای از کتاب «آشنایی با قرآن ۶» اثر استاد شهید مطهری با موضوع تقوا
23

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب آشنایی با قرآن 6:

20جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

منبع مسابقه: گزیده ای از کتاب «آشنایی با قرآن ۶» اثر استاد شهید مطهری با موضوع تقوا

برندگان مسابقه:

0902***8514 ————–0915***2447
0903***6700 ————–0912***7841
0901***9462 ————–0905***2539
0936***7026 ————–0902***3389
0916***5494 ————–0935***5424
0922***9607 ————–0912***5760
0917***1939————– 0937***5421
0912***0613 ————–0910***2582
0922***5034 ————–0912***0741
0922***4525 ————–0916***7369