نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی آشنایی با قرآن ۶ / اسفند ماه ۹۹ ـ فروردین ۱۴۰۰

منبع مسابقه: گزیده ای از کتاب «آشنایی با قرآن ۶» اثر استاد شهید مطهری با موضوع تقوا
23

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب آشنایی با قرآن ۶:

۲۰جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

منبع مسابقه: گزیده ای از کتاب «آشنایی با قرآن ۶» اثر استاد شهید مطهری با موضوع تقوا

برندگان مسابقه:

۰۹۰۲***۸۵۱۴ ————–۰۹۱۵***۲۴۴۷
۰۹۰۳***۶۷۰۰ ————–۰۹۱۲***۷۸۴۱
۰۹۰۱***۹۴۶۲ ————–۰۹۰۵***۲۵۳۹
۰۹۳۶***۷۰۲۶ ————–۰۹۰۲***۳۳۸۹
۰۹۱۶***۵۴۹۴ ————–۰۹۳۵***۵۴۲۴
۰۹۲۲***۹۶۰۷ ————–۰۹۱۲***۵۷۶۰
۰۹۱۷***۱۹۳۹————– ۰۹۳۷***۵۴۲۱
۰۹۱۲***۰۶۱۳ ————–۰۹۱۰***۲۵۸۲
۰۹۲۲***۵۰۳۴ ————–۰۹۱۲***۰۷۴۱
۰۹۲۲***۴۵۲۵ ————–۰۹۱۶***۷۳۶۹