نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی ما ملت امام حسینیم/ محرم ۹۹

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی ما ملت امام حسینیم:

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی ما ملت امام حسینیم:

۱۰ جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

برندگان مسابقه:

۹۳۰۵***۹۱۵ ۹۳۰۳***۶۶۲

۹۹۰۰***۶۹۱ ۹۰۱۵***۰۳۶

۹۰۲۳***۷۰۷ ۹۱۱۲***۸۸۶

۹۳۶۱***۰۲۶ ۹۲۱۷***۹۶۳

۹۹۰۵***۷۶۸ ۹۳۶۶***۳۵۵