نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه علی علیه السلام/ آبان 99

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه علی علیه السلام:
5_39463c23

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه علی علیه السلام:

۱۰ جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

برندگان مسابقه:

۹۹۳۱***۲۶۷ ۹۱۳۹***۷۳۶

۹۳۶۲***۴۵۱ ۹۱۲۸***۹۶۴

۹۳۶۷***۴۲۵ ۹۳۵۱***۴۸۳

۹۳۳۱***۱۴۶ ۹۱۴۴***۲۷۲

۹۹۲۵***۴۳۶ ۹۳۷۴***۹۱۷