نتایج قرعه کشی مسابقه بزرگ کتابخوانی / به مناسبت سالگرد شهادت استاد مطهری

منبع مسابقه: 60 صفحه منتخب از کتاب «جاذبه و دافعه علی علیه السلام» اثر استاد شهید مطهری
مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه امام علی ع

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب جاذبه و دافعه امام علی (ع)

ده جایزه یک میلیون تومانی و بیست جایزه سیصدهزار تومانی

منبع مسابقه: ۶۰ صفحه منتخب از کتاب «جاذبه و دافعه علی علیه السلام» اثر استاد شهید مطهری

برندگان مسابقه:

جایزه یک میلیون تومانی

۰۹۳۹***۵۹۴۸ ————–۰۹۱۶***۷۲۰۶
۰۹۱۱***۲۰۹۳ ————–۰۹۰۲***۶۰۹۰
۰۹۳۳***۹۴۵۲ ————–۰۹۱۰***۷۲۹۳
۰۹۱۴***۸۹۷۹ ————–۰۹۱۵***۱۲۱۹
۰۹۱۵***۳۱۹۷ ————–۰۹۳۸***۳۱۱۲

جایزه سیصد هزار تومانی

۰۹۰۲***۲۶۹۹ ————–۰۹۹۲***۴۲۹۰
۰۹۰۱***۹۶۹۹————– ۰۹۱۳***۷۵۲۸
۰۹۲۲***۳۹۶۰ ————–۰۹۳۷***۰۴۷۶
۰۹۱۱***۳۷۱۸ ————–۰۹۱۹***۹۸۳۹
۰۹۱۳***۰۶۷۳ ————–۰۹۳۵***۷۱۳۰
۰۹۳۹***۳۳۵۳ ————–۰۹۱۷***۵۱۹۵
۰۹۰۱***۴۵۴۷ ————–۰۹۳۵***۵۰۸۹
۰۹۱۳***۱۱۴۶ ————–۰۹۳۶***۴۸۹۸
۰۹۱۲***۶۸۹۴ ————–۰۹۹۰***۸۳۵۵
۰۹۳۷***۴۱۷۷————– ۰۹۳۳***۹۷۷۴