مگر در شب قدر چه اتفاقی می‌افتد که عبادت چنین ارزش وصف‌ناپذیری پیدا می‌کند؟