معنویت در عصر تکنولوژی

وای به روزی که معنویت از دست بشر برود!