معاویه‌های زمان

معاویه ها و عمروعاص ها همیشه وجود دارند