مصداقی از سبک زندگی اسلامی که در میان مسلمانان متروک شده است

مصداقی از سبک زندگی اسلامی که در میان مسلمانان متروک شده است