مسافرت‌ها

انگلیس، منچستر (جهت معالجه علامه طباطبایی)

سفر حج

سفر اهواز

دانشگاه شیراز

آبادان (دانشکده نفت)