مردم را از اسلام فراری ندهید!

تبشیر و انذار مقرون به یکدیگر است