مجالس حسینی باید «زنده کننده» باشد نه «بی حس کننده»