لزوم بیان مکرر فلسفه قیام حسینی برای مردم

لزوم بیان مکرر فلسفه قیام حسینی برای مردم