قطع نکردن انگشتان دزد، رأفتی است که قساوت است به جامعه