چرا عقیده حق از طرفدارانش بیشتر ضرر می بیند تا مخالفانش