قرآن می‌فرماید به شما بر نخورَد ولی باز به ما بر می‌خورد!