قبل از انتقاد از تمدن غرب، به فکر درستی تلقی خود از اسلام باشیم