قاتل استاد مطهری چگونگی ترور را در دادگاه شرح می‌دهد.