فقرا و نیازمندان، در اموال ثروتمندان «صاحب حق» هستند