فضیلت شب و روز عرفه و تأثیر هم‌صدا شدن با جمع در تضرع به درگاه الهی

شب و روز عرفه از ایام و لیالی متبرکه است.