فرازی از سخنرانی تاریخی استاد مطهری درباره مسئله فلسطین