فراخوان پانزدهمین جشنواره آموزشی «شهید مطهری» منتشر شد

پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با بیست و سومین همایش کشوری آموزش پزشکی در دو بخش دانشگاهی و کشوری در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.
فراخوان پانزدهمین همایش

به گزارش روابط عمومی بنیاد شهید مطهری به نقل از خبرگزاری مهر، پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در حیطه های شش گانه «تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی»، «یاددهی و یادگیری»، «ارزشیابی آموزشی( دانشجو، هیئت علمی و برنامه)»، «مدیریت و رهبری آموزشی»، «یادگیری الکترونیکی» و «طراحی و تولید محصولات آموزشی» برگزار می شود.

داوری فرآیندهای جشنواره مطهری بر اساس آیین نامه جشنواره مطهری انجام خواهد شد و صرفا فرآیند هایی وارد مرحله رقابتی جشنواره می شوند که واجد هر شش معیار کلاسیک باشد:

۱- هدف مشخص و روشن دارد.

۲- برای انجام فرایند مرور بر متون انجام شده است.

۳- از روش مندی مناسب و منطبق با اهداف استفاده شده است.

۴- اهداف مورد نظر به دست آمده اند.

۵- فرایند به شکل مناسبی در اختیار دیگران قرار گرفته است.

۶- فرایند مورد نقد توسط مجریان قرار گرفته است.

تمامی اعضای هیات علمی می توانند فرآیند های خود را در قالب فرم ارسال خلاصه فرآیند به همراه مستندات و مجموعه همراه به گروه آموزشی خود ارائه کنند.

مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی می توانند فرآیندهای داوری را بررسی و فرآیندهای برتر دانشگاهی را برای شرکت در بخش کشوری را از اول دی ماه ۱۴۰۰ به مدت دو هفته در سامانه مربوطه بارگذاری کنند.