عکس العمل امام علی (ع) در برابر معترضان

عکس العمل درس آموز امیرالمونین (ع) در مقابل یک معرض هتاک