عکس العمل درس آموز امیرالمونین (ع) در برابر یک معترض هتاک