علامه طباطبایی

علامه طباطبایی (ره) در کدام عالم زندگی می کرد؟!