عدل و حکمت از منظر استاد مطهری

آیت الله دکتر احمد بهشتی