عدالت علی (ع)

محبت و توصیه به عدالت درباره کسی که فرق مبارکش را شکافته بود