عبادت، ورزش نیروهای ملکوتی انسانی و اظهار شیفتگی و عشق به جمیل علی الاطلاق است

عبادت، ورزش نیروهای ملکوتی انسانی و اظهار شیفتگی و عشق به جمیل علی الاطلاق است