عادتی نادرست هنگام قرائت قرآن

قرآن باید بدین شکل خوانده شود!