صحنه ای تأسف برانگیز هنگام صحبت کردن دو مسلمان با دو ملیت

نقشه سیصد ساله استعمار