شهید مطهری شعر معروف علامه طباطبایی (ره) را می خواند