شهادت امیرالمومنین

من افتخار می‌کنم، آرزوی چنین روزی را داشتم