اسلام اجازه نمی دهد هیچ کس در مقابل ظلم و فساد بی تفاوت بماند