سکوت در برابر ظلم

اسلام اجازه نمی دهند هیچ کس در مقابل ظلم و فساد بی تفاوت بماند