سلامت معنوی در تعارض “عدالت و بیماری” با تاکید بر بیماران صعب العلاج از منظر استاد مطهری

سید روح الله موسوی زاده

چکیده:

گسترش بیماری ها خصوصا بیماری های صعب العلاج تعارضات نوپدیدی را در حوزه باورهای دینی موجب گردیده است. این بیماری ها که از جهات مختلفی همچون مسایل اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی، روانی ، تغییرات شدیدی را در بیمار و خانواده اش ایجاد می کند، بروز ناراحتی معنوی و در نتیجه تعارضات معنوی را موجب گردیده است. در سال های اخیرتأکید سازمان بهداشت جهانی مبنی بر وجود سلامت معنوی به عنوان بعد چهارم سلامت در کنار ابعاد جسم، روان و اجتماع، لزوم بازخوانی اندیشه های شهید مطهری در رفع تعارضات معنوی نوظهور را دوچندان می کند. در این بین، مساله «عدالت» در ایجاد این تعارضات نقش بسزایی دارد. بررسی این مقوله در ریز موضوعاتی چون: علت بیماری، خداوند و بیماری، حکمت بیماری، شر بودن بیماری، اعمال انسان و بیماری، در قالب تعابیری مانند: «چرا من؟ چرا خدا با من؟ چرا اکنون؟ چرا کودک من؟» در حوزه سلامت معنوی بروز گسترده ای دارد. تحلیل فلسفی و دینی مساله عدالت، ضرورت قوانین طبیعی، رابطه متقابل شر و بیماری؛ قوانین لایتغیر الهی در ابتلا به بیماری از منظر شهید مطهری در ساحت دیدگاه عقلی-فلسفی به دقت عیار متناسب با تعارضات معنوی بیماران در راستای سلامت معنوی آنان مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه­ها:

عدالت، عدل الهی، عدالت و بیماری، سلامت معنوی ، تعارض معنوی ، ناراحتی معنوی

پرسش و پاسخ: