سخن امام باقر (ع) در مورد حال مومن در سختی ها و گشایش ها