سخن استاد مطهری با شیفتگان علوم انسانی غربی و شرقی