سخنی تکان دهنده از امام حسین (ع)

سخنی تکان دهنده از امام حسین (ع)، ناراحت کننده تر از زخم های بدن مقدسش