سخنان کمتر دیده شده از امام خمینی (ره) درباره استاد شهید مرتضی مطهری (ره)