زمزمه ابیاتی از حافظ توسط استاد مطهری در محفل خانواده (سال ۱۳۵۴)