روح آزاد یا اسیر

چگونه می توانم بفهمم که روحم آزاد است یا اسیر؟