رفتار ملایم پیامبر(ص) در مسائل مربوط به شخص خود و برخورد قاطع در مسائل اصولی